ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក សញ្ជាតិខ្មែរ ដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម ។ សូមចុចលើមុខតំណែងណាមួយសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការទទួលខុសត្រូវ ៖

ពាក្យស្នើសុំចាប់ផ្តើមទទួលពីថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់ ហើយបញ្ជីសម្រាំងនឹងបិទផ្សាយនៅថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅគ្រប់សាខាខេត្ត-រាជធានី ។ វិសោធនកម្ម ត្រូវធ្វើនៅការិយាល័យកណ្តាល ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ។
ពត៏មានផេ្សងៗ 

ប្រភពះACLEDA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *