ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ភ្នាក់ងារឥណទាន | 06-12-2016

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ជាធនាគារនាំមុខគេលេខ ១ លើគ្រប់វិស័យ ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់តំណែងជា ភ្នាក់ងារឥណទាន ចំនួន ១៦នាក់ បម្រើការនៅតាមសាខាដូចខាងក្រោម ៖

តួនាទីសំខាន់ៗ ៖

  • សិក្សា និងអនុវត្តឲ្យបានល្អ ត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ និងអភិវឌ្ឍឲ្យទាន់សម័យជានិច្ចតាមគោលការណ៍-នីតិវិធី សេចក្តីណែនាំពាក់ព័ន្ធកិច្ចការជំនាញ
  • អនុវត្តកិច្ចការឥណទាន ក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវ ដោយធានាអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ក្នុងនោះរួមមាន ៖ ការចុះផ្សព្វផ្សាយ ការបញ្ចេញឥណទាន ការប្រមូលឥណទាន
  • ធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗទៀតតាមតម្រូវការរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង

ពត័មានបនែ្ថមះ

គុណវុឌ្ឍិ ៖

  • បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ (បរិញ្ញាបត្រពាណិជ្ជសាស្ត្រ និងសេដ្ឋកិច្ច ត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព)
  • ចេះភាសាអង់គ្លេស ស្ទាត់ជំនាញ ត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព
  • ជានីតិជន ដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរ
  • ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ (Ms.Word និង Ms.Excel)
  • មានលក្ខណសម្បត្តិក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ និងមានឥរិយាបថចេះបម្រើអតិថិជន

ពត័មានបនែ្ថមះ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *