ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍Software | 06-12-2016

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ជាធនាគារនាំមុខគេលេខ ១ លើគ្រប់វិស័យ ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់តំណែងជា បុគ្គលិកផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកទន់ ចំនួន ៣នាក់ សម្រាប់បម្រើការនៅការិយាល័យកណ្តាល ។

តួនាទីសំខាន់ៗ ៖

 • សរសេរកម្មវិធីប្រព័ន្ធកុំព្យួទ័រសម្រាប់ប្រើប្រាស់ និងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីដែលកំពុងប្រើប្រាស់នៅក្នុងធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ គ្រប់គ្រាន់ និងប្រកបដោយភាពទាន់សម័យជានិច្ច
 • ទទួលខុសត្រូវរាល់ដំណើរការ កម្មវិធី ទាំងអស់របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ដោយធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខណ:បច្ចេកទេស
 • ដោះស្រាយ បញ្ហា ទាក់ទងនឹងកម្មវិធីប្រព័ន្ធដែលកំពុងប្រើប្រាស់នៅក្នុងធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
 • បង្កើតកម្មវិធីថ្មី ពេលមានតម្រូវការ
 • ធ្វើកិច្ចការតាមតម្រូវការអ្នកគ្រប់គ្រង

ពត័មានបនែ្ថមះ

គុណវុឌ្ឍិ ៖

 • មានបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ
 • មានចំណេះដឹងខាង NET(VB, C#, ASP), Oracle, SQL Server, Java, Java Script, Ms.Access
 • មានចំណេះដឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ UNIX Operating System ត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព
 • មានគំនិតច្នៃប្រឌិត និងឆាប់ទទួលយកបាននូវបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីៗ
 • មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសជាមូលដ្ឋាន
 • ជានីតិជនដែលមានសញ្ជាតិខែ្មរ
 • មានលក្ខណសម្បត្តិល្អក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងមានឥរិយាបថចេះបម្រើអតិថិជន

ពត័មានបនែ្ថមះ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *