ដំណឹងជ្រើសរើស “ជំនួយការបម្រើអតិថិជន” | 05-01-2017

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ជាធនាគារនាំមុខគេលេខ ១ លើគ្រប់វិស័យ ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់តំណែងជា ជំនួយការបម្រើអតិថិជន ចំនួន ៧៥នាក់ បម្រើការនៅតាមសាខាដូចខាងក្រោម ៖

តួនាទីសំខាន់ៗ ៖

  • ទទួលស្វាគមន៍អតិថិជនចេញ-ចូល និងចង្អុលបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ទីកន្លែងបម្រើតាមតម្រូវការ
  • ជំនួយក្នុងការសម្រួលដល់ចំណតចេញ-ចូលយានយន្តរបស់អតិថិជន
  • ជួយរក្សា/បម្រើតាមតម្រូវការអតិថិជន ក្នុងទីបរិវេណធនាគារ
  • ធ្វើកិច្ចការតាមតម្រូវការរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង

គុណវុឌ្ឍិ ៖

  • យ៉ាងតិចសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ (ឌីប្លូម)
  • ជានីតិជនដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរ
  • មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសជាមូលដ្ឋាន
  • មានលក្ខណសម្បត្តិក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ និងមានឥរិយាបថចេះបម្រើអតិថិជន

ពត័មានបនែ្ថមះ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *